27

Điều lệ giải Vô địch Thể dục Aerobic Quốc gia năm 2023