07

Điều lệ và mẫu đăng ký thi đấu.

Bản đăng ký có chữ ký và dấu là căn cứ cuối cùng, không chấp nhận đăng ký gửi sau ngày 01/10/2018 căn cứ trên dấu bưu điện.