Thông báo

07

Điều lệ và mẫu đăng ký thi đấu.

Bản đăng ký có chữ ký và dấu là căn cứ cuối cùng, không chấp nhận đăng ký gửi sau ngày 01/10/2018 căn cứ trên dấu bưu điện.